Izolacijska ulja za energetske i distribucijske transformatore

Transformator (prema lat. transformare: preobraziti, pretvoriti) ili električni transformator je električni uređaj bez pokretnih dijelova koji međuinduktivno povezuje dva električna kruga izmjenične struje i izmjeničnu električnu struju zadanoga električnoga napona pretvara u izmjeničnu struju višega ili nižega električnoga napona. Transformator radi na načelu međusobne elektromagnetske indukcije dviju zavojnica. Transformatorsko ulje ili izolacijsko ulje je ulje koje je stabilno na visokim temperaturama i ima izvrsna električna izolacijska svojstva. Njegove su funkcije izolirati , suzbiti koronsko pražnjenje i lučenje te služiti kao rashladna tekućina.Transformatorsko ulje najčešće se temelji na mineralnom ulju naftenske osnove, Shell GTL transformatorska ulja, biorazgradljiva i vatrootporna transformatorska ulja na bazi sintetičkog estera, prirodni ester i silikonska ulja. Parametri transformatorskog ulja kategorizirani su kao električni parametri: dielektrična čvrstoća, specifični otpor, faktor dielektrične disipacije ; kemijski parametar: sadržaj vode, kiselost, sadržaj mulja; fizikalni parametri: viskoznost, plamište, točka tečenja.Vlaga ili sadržaj vode u transformatorskom ulju je vrlo nepoželjna jer utječe na dielektrična svojstva ulja. Sadržaj vode u ulju također utječe na papirnu izolaciju jezgre i namota transformatora. Papir je vrlo higroskopan. Papir apsorbira maksimalnu količinu vode iz ulja koja utječe na svojstvo izolacije papira i smanjuje njen vijek trajanja. Kao rezultat, papir oslobađa vodu i povećava sadržaj vode u transformatorskom ulju. Tijekom oksidacije nastaju kiseline u ulju, a kiseline povećavaju topljivost vode u ulju. Kiselina spojena s vodom dalje razgrađuje ulje stvarajući više kiseline i vode. Ova brzina degradacije ulja se povećava. Transformatorska ulja su definirana prema najnovijem IEC 60296 Ed.5 ; 2020 (Type A i Type B) i ASTM D 3487 , 2016 standardima.

Prikazuje se svih 2 rezultata